ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

 

Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες .Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς.

Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

 

Κάθε Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ρητά ότι κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα θα παρέχει αληθείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες και ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά και την απαραίτητη ικανότητα να αντιληφθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν συμφωνητικό.

 

Η συμμετοχή στην υπηρεσία επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα καθότι σύμφωνα με το νόμο αυτές απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσα από τις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι’ αυτούς, οι διαχειριστές του παρόντος δικτυακού τόπου δε φέρουν ουδεμία ευθύνη.

 

Ο παρόν δικτυακός τόπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη-πιστοποιημένους επισκέπτες.

 

Ο παρόν δικτυακός τόπος είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της ιδιοκτήτριας εταιρείας του παρόντος δικτυακού τόπου, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

 

Πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα, λογισμικό ιστοσελίδας

 

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μας, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, ηχητικά κλιπ, και το λογισμικό (“Περιεχόμενο”), είναι ιδιοκτησία μας ή ιδιοκτησία των σχετικών με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας παρόχων μας και προστατεύεται από διεθνή πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από την κατάρτιση (δηλαδή την παρουσίαση, επιλογή, συλλογή, διάταξη και συγκέντρωση) όλου του περιεχομένου της Ιστοσελίδας μας, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας που διαχειρίζεται και λειτουργεί τη συγκεκριμένη Ιστοσελίδα και προστατεύονται από διεθνή πνευματικά δικαιώματα και νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Το λογισμικό, που διατίθεται στην ιστοσελίδα μας ή στην εφαρμογή που έχετε κατεβάσει στο κινητό σας τηλέφωνο, αλλά και αυτό των τρίτων παρόχων λογισμικού μας, είναι πνευματικά κατοχυρωμένα και προστατεύονται διεθνώς από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου ή/και του λογισμικού, που δεν είναι σε συνάρτηση με την παρούσα συμφωνία, καθώς και η αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή, μετάδοση, επανέκδοση, παρουσίαση ή εκτέλεση του περιεχομένου αυτής της Ιστοσελίδας απαγορεύεται, εκτός εάν ρητά αναφέρεται ότι επιτρέπεται. Η χρήση συγκεκριμένου λογισμικού και περιεχομένου που θα βρείτε στην Ιστοσελίδα μας και ανήκει ή χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας από εμάς ή τους Παρόχους μας, ενδέχεται να υπόκειται σε πρόσθετους όρους.

 

Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για:

 

α) Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.

 

β) Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:

 

  1. i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),

 

  1. ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό),

 

iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,

 

iv ) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

 

γ) Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο των ιδιοκτητών ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς.

 

δ) Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών.

 

ε) Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο.

 

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.

 

Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από τους ιδιοκτήτες τα στοιχεία των επισκεπτών με σκοπό την απονομή σχετικού κωδικού (ή κωδικών) πρόσβασης.

Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την ιδιοκτήτρια εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δε γνωστοποιούνται από τους ιδιοκτήτες σε τρίτους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Οι ιδιοκτήτες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την καταβολή αποζημίωσης από τον επισκέπτη, σε περίπτωση που υποστούν οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Οι ιδιοκτήτες δικαιούνται οποτεδήποτε να αρνηθούν την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσουν απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών στον επισκέπτη και να αρνηθούν οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

 

Οι ιδιοκτήτες δεν φέρουν, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από της σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

 

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να χρησιμοποιούν session cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη. Τα session cookies είναι μικρά κομάτια κώδικα που αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του επισκέπτη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και (ενίοτε) για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. O επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει session cookies , είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο επισκέπτης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 

Περιορισμός Ευθύνης

 

Η ευθύνη της Εταιρείας απορρέει αποκλειστικά και μόνο από το ρόλο της ως διαμεσολαβητή.

 

Η Εταιρεία μεριμνά για την άρτια λειτουργία της ιστοσελίδας και την ακρίβεια του περιεχομένου της. Σε καμία περίπτωση ωστόσο δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η τοποθεσία δε θα προσβληθεί από ιούς.

 

Η Εταιρεία εφιστά την προσοχή του χρήστη στο ενδεχόμενο η πρόσβαση στην παρούσα να ανασταλεί ή διακοπεί για λόγους ή προβλήματα που ανάγονται στους servers φιλοξενίας.

 

Για τις τραπεζικές σας συναλλαγές η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον με την χρήση πρωτοκόλλου SSL και τη συνεργασία με αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Γερμανία.

Οποιοδήποτε κώλυμα παρουσιαστεί κατά την τραπεζική συναλλαγή αφορά αποκλειστικά σε ευθύνη της Τράπεζας και του χρήστη.

 

Δεν βαρύνει την Εταιρεία η κάλυψη αξιώσεων τρίτων από παραπλάνησή τους, λόγω αντιγραφής, παραποίησης της σελίδας ή σφετερισμού μέρους αυτής από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία προέβησαν στις ανωτέρω ενέργειες κατά παράβαση των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων της Εταιρείας και των χρηστών ηθών.

 

Με σκοπό την ολοκληρωμένη πληροφόρηση του περιηγητή είναι δυνατόν η ιστοσελίδα να παραπέμπει σε συνδέσμους (links), οι οποίοι μεταφέρουν το χρήστη σε διαδικτυακές τοποθεσίες τρίτων. Ρητά δηλώνεται ότι η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδέσμων αυτών ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στο χρήστη από την περιήγησή του σε αυτές τις σελίδες.

 

 

Χάρτες Google Maps

 

Το stigmap.gr χρησιμοποεί για τις ανάγκες του, χάρτες από το Google Maps. Η χρήση γίνεται έτσι ώστε να εμφανίζονται τα καταχωρημένα σημεία ενδιαφέροντος και οι οδοί στο χάρτη καθώς επίσης να πραγματοποιούν οι χρήστες αναζήτηση οδών και διαδρομών. Οι χάρτες χρησιμοποιούνται όπως ακριβώς παρέχονται από το πάροχο (Google maps) και δεν ευθύνεται το stigmap.gr για πιθανά λάθη σε ονομασίες π.χ. χωρών, πόλεων, οδών , αφού δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αλλαγές σε αυτούς.

 

Μεταβολή Περιεχομένου

 

Οι Πληροφορίες και το Περιεχόμενο που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας 4seconds υπόκεινται σε μεταβολές κατά την ελεύθερη κρίση της, άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του κοινού.

 

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να ενημερώνουμε τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά διαστήματα, χωρίς προειδοποίηση. Η εκάστοτε τρέχουσα έκδοση των Όρων Χρήσης θα εμφανίζεται στην ιστοσελίδα από την ημερομηνία κατά την οποία τυχόν αλλαγές τίθενται σε ισχύ. Εάν συνεχίσετε να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας μετά τις όποιες αλλαγές στους Όρους Χρήσης, η πράξη αυτή θα αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας των αλλαγών αυτών.

 

Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

 

Η διαχείριση της ιστοσελίδας μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

 

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης διαπιστώσει οποιασδήποτε φύσης παράβασης από τη λειτουργία της ιστοσελίδας συμφωνεί ρητά και κατηγορηματικά ότι πρωτίστως θα το αναφέρει-καταγγείλει στην διαχείριση με μία απλή αποστολή e-mail στην ηλεκρονική διεύθυνση info@4seconds.gr .

Η διαχείριση της ιστοσελίδας δεσμεύεται ότι θα ενεργήσει άμεσα για την αποκατάσταση της ορθής χρήσης και λειτουργίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας που έχουν υποστεί πρόβλημα ή χρήζουν αλλαγής. Σε διαφορετική περίπτωση ο καταγγέλλων θα ενέχεται σε αποζημίωση για αποκατάσταση κάθε ζημίας έναντι της διαχείρισης της ιστοσελίδας και της εταιρίας 4seconds από ενδεχόμενη άκαιρη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση της διαχείρισης της ιστοσελίδας , προσβλητική, συκοφαντική καταγγελία σε οποιαδήποτε αρχή.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ (News letters)

 

12.1. Η αποδοχή των όρων χρήσης της «Ιστοσελίδας» και η εκ μέρους του χρήστη λήψη των προϊόντων της, αποτελεί την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του για την εκ μέρους της «Εταιρείας» χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του χρήστη για την αποστολή σε αυτόν ενημερωτικών δελτίων – ειδήσεων της καθώς και άλλων εμπορικών επικοινωνιών.

 

12.2. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί στο μέλλον την αποστολή ενημερωτικών δελτίων – ειδήσεων της «Εταιρείας» και άλλων εμπορικών επικοινωνιών, μπορεί να προβεί άμεσα στην διαγραφή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ταχυδρομείου του από την λίστα διευθύνσεων αποδεκτών τέτοιων μηνυμάτων χρησιμοποιώντας τον ειδικό κωδικό διαγραφής στη ειδική φόρμα εγγραφής/διαγραφής News-Letters της «Ιστοσελίδας».

 

Εφαρμοστέο δίκαιο

 

Οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις διέπονται και συμπληρώνονται από το Γερμανικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη από τις ως άνω καταστεί αντίθετη προς τους ισχύοντες νόμους, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

 

BEDINGUNGEN UND VORAUSSETZUNGEN DER NUTZUNG DIESER WEBSEITE Diese Webseite wurde kreiert um Informationen und Dienste ihren Besuchern anzubieten. Die Verwendung ist durch diese Bedingungen geregelt, die die Gäste sich durchlesen müssen und deren nachgehen.

Gewiss ist der Aufenthalt des Besuchers auf dieser Webseite und die Nutzung jeglicher Information, eng mit dem Durchlesen und der Akzeptierung der Bedingungen verbunden.

Die Nutzung liegt im Zusammenhang mit den Bedingungen, die die Besucher gut lesen müssen und sie respektieren. Auf jeden Fall wird der Aufenthalt des Besuchers auf den Seiten dieser Website und die Nutzung jeglicher Information, die über diese Seiten gegeben werden, mit der Akzeptanz  dieser Bedingungen zusammenhängen.

Jeder Nutzer muss strikt angeben, dass er während seiner Anmeldung auf der Webseite wahre und ausführliche Informationen darlegt und dass er über die rechtlichen Voraussetzungen verfügt, aber auch das dazugehörige Können die Ordern zu verstehen und die Voraussetzungen die in der Vereinbarung integriert sind.

Die Teilnahme an dem Dienst ist nur für Volljährige erlaubt und verfügen über absolute Rechtsfähigkeit, da anhand dem Gesetz dies nur für Erwachsene ist. Falls Minderjährige von alleine die Webseite besuchen sollten oder Nutzung der Dienste unserer Webseite machen sollten, die für sie  ungeeignet oder schädlich sind, tragen die Administratoren keinerlei Verantwortung dafür.

Diese Webseite wird genauso benutzt wie sie ist, ohne jegliche Möglichkeit an Änderungen oder sonstige Eingriffe von nicht-zertifizierten Gästen.

Es kann sein, dass diese Webseite an andere Webseiten durch Links, hyperlinks oder Werbebanners weiterleitet, deren Provider die absolute Verantwortung (Zivil- und Straf) für die Sicherheit haben, die Gesetzlichkeit und Gültigkeit des Inhalts der Webseiten und der Dienste, ausgeschlossen von jeglicher Verantwortung der Besitzerfirma der Webseite, genauso wie beschränkter Haftung für geistige und gewerbliche Eigentumsrechte oder jedem Recht eines Dritten. Daher müssen die Besucher die Nutzungsbedingungen  dieser Websites erfüllen  und  sich direkt an diese Anbieter für alles, was sich aus dem Besuch und / oder der Verwendung bezieht, zu wenden.

Urheber- und Markenrechte, Warenzeichen, Software der Webseite Der ganze Inhalt unserer Webseite, wie Texte, Grafiken, Logos, Symbole, Bilder, Audio-Clips und Software („Inhalt“) sind unser Eigentum oder das Eigentum an den Inhalten unserer Website-Anbieter  und ist durch internationales Urheberrecht und andere Gesetze zum geistigen Eigentum geschützt. Die Urheberrechte, die aus der Gründung  (also der Präsentation, Wahl, Auswahl, Anordnung και Ansammlung) des ganzen Inhaltes unserer Webseite, entstehen, ist ausschließlich Besitz der Firma, die die Webseite verwaltet und betreibt und sind durch internationale Urheberrechte und geistigem Eigentum geschützt.

Die Software, die auf unserer Webseite zur Verfügung steht oder auf der Applikation, die Sie von Ihrem Mobiltelefon heruntergeladen haben, aber auch der Dritten Provider unserer Software, sind urheberrechtlich geschützt und durch internationale Urheberrechtsgesetze  geschützt.

Jegliche Nutzung des Inhalts und der Software, die nicht in Zusammenhang mit der jetzigen Vereinbarung liegt, und auch sie Wiedergabe, Änderung, Verteilung, Übertragung, Neuveröffentlichung, Darstellung oder Leistung dieser Inhalte sind verboten, es sei denn es wird irgendwo erwähnt, dass es erlaubt wird. Die Nutzung einer konkreten Software und den Inhalt, den Sie auf unserer Webseite finden und gehört oder wird von uns nach Einwilligung von uns oder unseren Providern verwendet, kann gegebenenfalls mit weiteren  Ordern in Zusammenhang stehen.

Die Besucher müssen voll und ganz damit einverstanden sein, dass sie eine legitime und ordnungsgemäße Verwendung dieser Webseite machen werden, sie unterliegen außerdem noch der Gesetzgebung, die sich auf den Datentransfer von Griechenland nach anderen europäischen Ländern und der dritten Welt bezieht. Daher stimmen Besucher ohne Einschränkung zu, dass Sie diese Website nicht verwenden um:

  1. a) Minderjährigen zu schaden.
  2. b) den Zugang zu Inhalten zu übertragen oder daran zu erlangen, das:
  3. i) jegliche Rechte Dritter verletzt (zB geistiges Eigentum) 4. ii) der Persönlichkeit Anderer zu schaden (z.B. Rufmord, Rassismus),

iii) in Konflikt mit dem Gesetz und der handelsüblicher Qualität tretet, 1. iv) die Privatsphäre und die bürgerlichen und sozialen Rechte der anderen zu stören.

  1. c) Jegliche Person irrezuführen was die Herkunft des Inhalts dieser Webseite angeht, Schaden anzurichten, mit jeglichen Mitteln, den Ruf der Besitzer oder Dritten, die Sicherheit des Netzes zu gefährden, jeglichen Nutzer daran zu hindern Zugriff auf der Webseite zu haben oder jeglichen Dienst die auf der Webseite den Besitzern zur Verfügung steht oder die Kontrolle über ihre Identität von ihnen zu umgehen.
  2. d) Jegliche nicht zugelassene Werbung mit jeglichen Mitteln einzurichten und zu promoten oder nicht zugelassene vom Empfänger Spammails, Systempyramiden und jegliche andere Form von ungewolltem Inhalt, und außerdem ist es untersagt jegliche Werbung ohne die Einwilligung der Besitzer eizurichten.
  3. e) Inhalt, das Viren enthält einzurichten oder jeglichen elektronischen Code, Archive oder Programme, die so kreiert sind, um zu unterbrechen , zerstören oder die Funktionalität von Computersoftware oder Telekommunikationsausrüstung oder andere Besucher, die diese Seite nutzen zu behindern. In jedem Fall von illegaler oder nicht auszuführender Akzeptanz der Bedingungen der Webseite, sind die Besucher verpflichtet für jeglichen Schaden die Besitzer zu entschädigen. Die Nichtausübung von den Empfängern ihrer Rechte dieser Nutzung bedeutet nicht den Verzicht auf diese Rechte.

Für den Zugriff auf bestimmte Dienste oder der Verbindung mit manchen Websites, kann es sein, dass von den Besitzern die Daten der Besucher verlangt werden, habend als Ziel die Zuweisung des entsprechenden Codes (oder mehreren) für den Zugriff. Die oben genannten Daten, müssen immer wahr, genau, gültig και vollstündig sein. Die Besucher sind für alle ihre Taten zuständig, die mit dem Kennwort durchgeführt warden und sind verpflichtet, die Eigentümergesellschaft  von einer unbefugten Nutzung dieser und für jede (auch potenziellen) Sicherheitsverletzung unverzüglich zu informieren. Diese Daten werden unter keinen Umständen an weitere Personen weitergeleitet. Die Besitzer sind für jeglichen Schaden durch die willkürliche und illegale Verwendung des Passwortes durch Dritte nicht verantwortlich, aufgrund eines Durchsickerns oder aus irgendeinem anderen Grund und besitzen das Recht eine Entschädigung vom Besucher zu verlangen, wenn sie einen Verlust von unerlaubten oder illegalen Verwendung des Passworts erleiden sollten. Die Benutzer haben das Recht jederzeit die Annahme des Passworts zu verweigern oder das Kennwort zu widerrufen oder die Bereitstellung solcher Dienstleistungen für die Besucher einzustellen und jede aktuelle oder zukünftige Nutzung dieser Website bei Verletzung dieser Bedingungen zu verweigern.

Die Besitzer sind gegenüber den Nutzern nicht dazu verpflichtet für mögliche Freigabe persönlicher Daten wegen Gebrauch von ihrer Seite aus, auf den Seiten dieser Webseite, von Produkten und Diensten Dritter.

Die Besitzer können für die Identitätserkennung des Besuchers session cookies benutzen. Die session cookies sind kleine Codeteile, die auf der Ram des Pcs vom Besucher gespeichert wird, sie haben kein Wissen über jegliche Unterlagen oder Archiv von ihrem Pc und werden nur für den einfacheren Zugang des Besuchers verwendet für konkrete Dienste und in manchen Fällen aus statistischen Gründen, damit die Bereiche, in denen die Dienste dieser Webseite hilfreich oder beliebt sind, zu bestimmen sind oder aus Marketinggründen. Der Besucher kann seinen Server einstellen, sodass er keine Sessioncookies empfängt, ob insgesamt, oder je nach Fall. In solch einem Fall wird der Besucher des Weiteren die Dienste nicht in Anspruch nehmen können.

Beschränkung der Verantwortung

Die Verantwortung der Firma bezieht sich einzig und allein auf die Rolle des Vermittlers.

Die Firma sorgt für die reibungslose Funktion der Website und die Richtigkeit des Inhalts. In keinem Fall kann jedoch garantiert werden, dass die Website nicht von Viren infiziert wird. Die  Firma bittet um die Aufmerksamkeit des Users, im Fall dass der Zugang eingestellt wird oder sogar beendet aus Gründen oder wegen Problemen die durch den Servers entstehen.

Für Ihre Banktransaktionen hat die Firma für eine sichere Umgebung für den Nutzer gesorgt mit der Nutzung des Protokolls SSL und die Zusammenarbeit mit anerkannten Finanzinstituten in Deutschland. Für jegliche Probleme die währen der Banktransaktion auftreten könnten, liegt die Verantwortung bei der Bank und dem Nutzer.

Die Firma wird nicht mit Abdeckung Ansprüche Dritte belastet, aufgrund von Kopieren, Fälschung der Seite oder Usurpation eines Teils davon durch unberechtigte Dritte, die die oben genannten Maßnahmen unter Verletzung des geistigen und gewerblichen Rechte der Gesellschaft und Moral unternommen haben.

Um umfassende Informationen an den Browser weiterzugeben kann die Webseite an Website-Links verweisen (links), die den Nutzer auf Internetseiten Dritter verweisen. Strikt wird erwähnt, dass die Firma auf keinen Fall die Verantwortung für den Inhalt dieser Links hat oder für irgendwelche Verluste oder Schäden, die der Benutzer durch seine Tour auf diesen Seiten verursacht.

 

Karten – Google Maps

Stigmap.gr verwendet für seine Ansprüche, Karten von Google Maps. Die Nutzung findet so statt, damit die interessierten Orte und die Adressen auf der Karte erscheinen und außerdem damit die Nutzer nach Adressen und Wege suchen können. Die Karten werden ganauso verwendet wie sie von dem Provider angegeben werden Google maps) und stigmap.gr trägt keine Verantwortung für mögliche Fehler bei Namen wie z.B. Ländern, Städten, Adressen, da wir keinerlei Änderungen dort durchführen können.

Inhaltsänderung

Informationen und Inhalt der jetzigen Webseite und im Allgemeinen auf der Webseite der Firma 4seconds können nach eigenem Ermessen und ohne jegliche Benachrichtigung geändert werden.

Wir behalten das Recht in geregeltem Zeitraum die Nutzungsbedingungen zu ändern und zwar ohne jegliche Warnung. Jede Veröffentlichung der Nutzungsbedingungen wird auf der Webseite ab dem Datum an dem die Änderungen gültig sind, erscheinen. Wenn Sie auch weiterhin die Webseite verwenden, nach jeglichen Änderungen der Bedingungen, wird dieser Akt als Zustimmung der Änderung von Ihrer Seite aus gelten.

Solche Änderungen, Ergänzungen oder Streichungen der Bedingungen und Nutzungsbedingungen werden sofort gelten, also nach dem Eintrag auf der Webseite. Jede Nutzung der Webseite nach so einer Änderung, wird als Zustimmung des Users der Änderungen angesehen, Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen.

Die Verwaltung unserer Webseite kann jederzeit, jegliche spezifischen Funktion der Website beenden, ändern, aussetzen oder einstellen, einschließlich der Verfügbarkeit von Diensten, die Aufmachung oder die Beschreibung eines Produkts oder einer Dienstleistung.

Im Fall, dass dem User irgendein Verstoß auffallen sollte, ist er verpflichtet dies via E-Mail an die Verwaltung der Webseite zu melden und zwar an  info@4seconds.gr . Die Verwaltung unserer Webseite bürgt dafür, dass sie sofort und direkt für jegliche Schäden, die die Dienste und die Funktion der Webseite beeinflussen, aufkommen wird und Probleme, wo es nötig ist, beseitigt.  Andernfalls ist der Beschwerdeführer für die Reparatur von Schäden an der Website und das Unternehmen 4seconds von jedem unzeitgemäß und ohne vorherige Ankündigung auf der Website des Managements, Beleidigung, verleumderischen Beschwerde an eine Behörde in Entschädigung, beteiligt.

News letters

12.1. Die Annahme der Nutzungsbedingungen der Webseite und die von der Seite des Nutzers Produnktaufnahme, ist eine Zustimmung für die von der Seite der Firma Nutzung der elektronischen Adresse des Users für die Zusendeng von Newsletter – Nachrichten und anderen kommerziellen Kommunikationen.

12.2. Im Fall, dass der User in Zukunft keine Zusendung von Neuigkeiten und jeglichem Marketing der Firma wünscht, kann direkt die E-Mail-Adresse aus der Adressliste  des Empfängers solcher Nachrichten mit speziellem Löschcode in einer speziellen Aufzeichnung / Löschung Form löschen.

Anwendbares Recht

Die oben genannten Bedingungen und Voraussetzungen werden vom deutschen Recht geregelt und ergänzt, vom Recht der europäischen Union und der dazugehörigen Verträge. Jegliche weitere von oben genannte Anordnung die gegen dem Gesetz zufolge ist, hat keinerlei rechtliche Geltung und wird vom jetzigen entfernt, ohne dass die weiteren Bedingungen des Weiteren in Frage gestellt werden.